Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος                                        

Αντιπρόεδρος  Α                            

Αντιπρόεδρος  Β                            

Οργανωτικός Γραμματέας              

Γραμματέας          

Ταμίας      

Εκπρόσωπος Τύπου            

Εκπρόσωπος Διεθνών Σχέσεων  

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων              

Σχης(ΠΖ) Ψαράς Χρήστος

Λγός (ΤΧ) Κυπριανού Κύπρος

Τχης(ΠΖ) Κρασιάς Μιχάλης

Λγός(ΠΖ) Σαμούτης Πάρης

Ανχης(ΠΖ) Νικολαΐδης Ανδρέας

Υπλγός (ΠΖ) Σάββα Μωϋσής

Λγός(ΠΖ) Χαραλαμπίδης Παναγιώτης

Λγός(ΠΖ) Παπαδημήτρης Δημήτρης

Λγός(ΠΖ) Σωκράτους Σωκράτης